Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva). Bài chú này còn có các tên gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thanh Cảnh Đà La Ni…

Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, bài chú này được Bồ tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộc tập họp của các Phật, bồ tát, các thần và vương. Cũng như câu Om Mani Padme Hum rất phổ biến ngày nay, Đại Bi chú là chân ngôn phổ biến cùng với phật Quán Thế Âm ở Đông Á, bài chú này thường được dùng để bảo vệ hoặc để làm thanh tịnh.

Chân ngôn này được trích từ Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà La Ni Kinh. Trong kinh ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn, tôi có chú Đại Bi tâm đà ra ni, nay xin nói ra, vì muốn cho chúng sanh được an vui, được trừ tất cả bịnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được thành tựu tất cả thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu. Cúi xin Thế Tôn từ bi doãn hứa.”, rồi sau đó đọc Chú Đại Bi.[1]

“Bồ tát thuyết chú xong, cõi đất sáu phen biến động, trời mưa hoa báu rơi xuống rải rác, mười phương chư Phật thảy đều vui mừng, thiên ma ngoại đạo sợ dựng lông tóc. Tất cả chúng hội đều được quả chứng.”

Nguồn: https://sandiegopilates.net

Xem thêm bài viết khác: https://sandiegopilates.net/phim/

17 Comments

Thị Vân Hoàng

June 7, 2020

A di Đà phật

Reply

Oanh Huynh

June 7, 2020

Khi rãnh đọc thầm chú đại bi có đc ko nghe nói đọc chú phải thường xuyên nếu ngưng sẽ bị ma quỷ bám theo trã thù phải ko

Reply

Bùi Văn Phúc

June 7, 2020

Nam mô a di đà phật
Nam mô quán thế âm bồ tát

Reply

Hoa Nguyen

June 7, 2020

Cuu kho cuu nan quan the am bo tat ma ha tat tat dai chung minh. Nam mo bon su thich ca mau ni phat, NAM MO A DI DA PHAT

Reply

Mwg Ng

June 7, 2020

NAM MO A di đà phật 😇😇😇😍😍😍😙😙😚😶😶😮😮

Reply

Duyen Nguyễn duyen

June 7, 2020

Nam mô dại Bi Quan thế AM bo tat. Nguyen Con sớm ngày có một dua Con gai.

Reply

Hiếu Nguyễn

June 7, 2020

Quá hay và ý nghĩa .Nam Mô A Di Đà Phật

Reply

khien khien

June 7, 2020

Nam mo a di da phat

Reply

nuoc trau

June 7, 2020

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM
NGUYÊN CON CHỐNG BIẾN HẾT CÁC THỦ PHÁP
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM
NGUYÊN CON SÁP ĐẶC TRỊ TUE NHAN
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM
NGUYÊN CÒN CHỐNG ĐO CÁC CHÚNG SANH
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM
NGUYỆN CON SỚM ĐƯỢC TIEN PHƯƠNG TIỆN
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM
NGUYEN CON CHONG NGOI THUYEN BAT NHA
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM
NGUYỆN CON SỚM VƯỢT RA CÁC BIỂN KHỔ
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM
NGUYÊN CON CHONG DAC GIỚI NGUYÊN ĐẠO
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM
NGUYEN CON SOM LEN NUI NEP BAN
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM
NGUYEN CON CHONG VAO NHA QU QUY
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM
NGUYỆN CON SỚM ĐỒNG TÂM PHÁT TÁN
Ẩn bớt
TRẢ LỜI

Reply

nuoc trau

June 7, 2020

NẾU CON HƯỚNG NÚI ĐAO NÚI ĐAO TỰ GÃY NÁT
NẾU CON HƯỚNG DẦU XÔI DAU XÔI TỪ KHÔ CẠN
NẾU CON HƯỚNG ĐỊA NGỤC ĐỊA NGỤC TỰ TIÊU TAN
NẾU CON HUONG NGA QUỶ NGẠ QUỶ TỰ NO ĐỦ NEU CON HUONG
NẾU CON HƯỚNG TU LA ÁC TÂM TƯ THU PHỤC
NẾU CON HƯỚNG CHÚNG SANH CHÚNG SANH ĐẮC ĐẠI TRÍ TUỆ
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Reply

nuoc trau

June 7, 2020

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM
NGUYÊN CON CHỐNG BIẾN HẾT CÁC THỦ PHÁP
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM
NGUYÊN CON SÁP ĐẶC TRỊ TUE NHAN
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM
NGUYÊN CÒN CHỐNG ĐO CÁC CHÚNG SANH
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM
NGUYỆN CON SỚM ĐƯỢC TIEN PHƯƠNG TIỆN
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM
NGUYEN CON CHONG NGOI THUYEN BAT NHA
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM
NGUYỆN CON SỚM VƯỢT RA CÁC BIỂN KHỔ
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM
NGUYÊN CON CHONG DAC GIỚI NGUYÊN ĐẠO
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM
NGUYEN CON SOM LEN NUI NEP BAN
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM
NGUYEN CON CHONG VAO NHA QU QUY
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM
NGUYỆN CON SỚM ĐỒNG TÂM PHÁT TÁN

Reply

nuoc trau

June 7, 2020

NAM MO A DI DA PHAT

Reply

Loan Tran

June 7, 2020

Nam mô a di đà phật

Reply

a bc

June 7, 2020

Rat nhieu than

Reply

Bắc Phùng Minh

June 7, 2020

a di đà phật

Reply

Yen Tran

June 7, 2020

nam mo a di da phat

Reply

Dragon

June 7, 2020

nam mo dai bi quan the am bo tat !

Reply

Leave a Reply